VERTINIMO VERTINIMAS

Įsivertinama pildant lentelę. Kitos įstaigos dirba vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka. Veiklos pradžioje mokytoja paaiškina, kad grupių darbas bus vertinamas pagal kriterijus. Po to dar parašo atsiliepimus: 2 pagyrimus, 2 patarimus ir pasirašo.

VERTINIMO VERTINIMAS

Vertintojas yra fizinis asmuo, turintis galiojantį vertintojo pagal LPTVS pažymėjimą, atliekantis pastato vertinimą pagal aktualios LPTVS metodikos reikalavimus ir turintis VERTINIMO VERTINIMAS verstis tokia veikla pagal galiojančius LR teisės aktus.

Vykdydamas jam LŽPT pavestą pastatų vertinimą, Vertintojas vadovaujasi LŽPT teiginiu, jog objektyvus ir skaidrus pastatų tvarumo vertinimas skatina tvarios aplinkos kūrimą, prisideda prie žmogaus, bendruomenės ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

VERTINIMO VERTINIMAS

Vertintojas pagal LPTVS įsipareigoja nešališkai, objektyviai ir skaidriai nustatyti teritorijų ir pastatų tvarumo lygį. Vertintojas, vykdantis jam pavestą pastatų vertinimą pagal LPTVS, privalo laikytis šių profesinės etikos reikalavimų: Vertintojas atlieka savo darbą remdamasis galiojančia LPTVS metodika, savo žiniomis ir patirtimi; Vertintojas atlieka jam pavestą pastatų vertinimo darbą vadovaudamasis padorumo, VERTINIMO VERTINIMAS, garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Taip dirbama ir su klientais, ir su kolegomis. Vertinimo sutartys sudaromos remiantis abipusės pagarbos, geranoriškumo ir pasitikėjimo principais, iš anksto aptariant darbo apimtį, terminus, išlaidas ir atlygį.

VERTINIMO VERTINIMAS

Vertintojas negali gauti papildomo atlygio už konsultacijas užsakovui; Vertintojas yra skiriamas LŽPT vertintojų-ekspertų komiteto, remiantis lygiateisiškumo ir profesionalumo principu; Vertintojas imasi vertinti objektą tik tokiu atveju, kai turi LŽPT išduotą galiojantį vertintojo pagal LPTVS pažymėjimą. Jeigu norint profesionaliai įvertinti objektą reikia specialių žinių, kurių vertintojas neturi, jis turi į tai atkreipti LŽPT dėmesį ir patarti pasinaudoti atitinkamų sričių specialistų paslaugomis.

VERTINIMO VERTINIMAS

Objekto vertinimui galima VERTINIMO VERTINIMAS ir kitus vertintojus; Vertintojas negali reikalauti komisinių už tarpininkavimą vertinimo užsakymams gauti bei VERTINIMO VERTINIMAS LPTVS neteisingai nurodant paslaugų apimtį, kokybę ir pobūdį. Vertintojas turi išvengti interesų konflikto, kuris gali kilti tokiose situacijose, kai vertintojas su vertinamo pastato projektuotoju, statytoju, ekspertu ar savininku yra susijęs tokiais ar analogiškais ryšiais: yra vertinamo pastato:.

VERTINIMO VERTINIMAS