Naujos nariu patobulinimo technologijos

Kadangi ŽSIS nuotraukos atnaujinamos nedažnai, mokėjimo agentūros negali jomis naudotis tikrindamos sklype per metus vykdomą veiklą sodinimo, derliaus nuėmimo, šienavimo ir pan. Komisija tikisi, kad sistemoms tobulėjant ji šią ribą galės sumažinti. Pavyzdžiui, palydovinės nuotraukos gali suteikti informacijos apie dirvožemyje esantį azoto kiekį ar sausros poveikį, o tai galėtų optimizuoti trąšų naudojimą ar drėkinimą, sumažinant ūkininkų išlaidas ir žemės ūkio veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Skaitmenizuojantis gamybai, lazerinių technologijų poreikis pramonėje nuolat auga, todėl atsiranda sąlygos ir naujos technologinės nišos klasterio aplinkoje kurtis naujoms įmonėms fotonikos ir inžinerijos srityse. Komisija ieškojo būdų, kaip sumažinti sklypų, dėl kurių reikia vykdyti tolesnę patikrą, skaičių 32 Beveik devynių dešimtadalių apklausoje dalyvavusių mokėjimo agentūrų vertinimu, rizika turėti pernelyg daug geltonai pažymėtų sklypų yra svarbus arba labai svarbus trūkumas. Apklausoje buvo užduodami klausimai apie naujų vaizdo technologijų naudojimą, pažangą įgyvendinant patikrų vykdant stebėjimą metodą ir nustatytus uždavinius rengiantis BŽŪP laikotarpiui po m.

Naujos nariu patobulinimo technologijos Parodyti varpos dydi

Skirta ne palyginti, bet tobulinti Gauti duomenys lieka anominiški. Pagal juos neįmanoma nustatyti juos pateikusių mokyklų, mokinių ar mokytojų. Surinkti atsakymai sudaro galimybę parengti ataskaitą apie kiekvienos mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, tobulintinas jos sritis. Ataskaitos uždavinys — užmegzti dialogą su mokykla, mokykloje ir skatinti refleksiją.

Ten issues to watch in 2021

Apima visus ūkininkus, mažina administracinę naštą ir didina sąnaudų veiksmingumą 17 Pagal įprastą patikrų vietoje metodą, mokėjimo agentūros atrenka patikrinti nedideles ūkininkų imtis. Tada apsilankymo vietoje metu inspektorius patikrina sklypo plotą ir auginamus pasėlius, atsižvelgdamas į ūkininko paramos paraiškoje pateiktą informaciją.

Naujos nariu patobulinimo technologijos Pirstu ir nariu dydis

Apsilankymai vietoje atliekami tik tuo atveju, jeigu stebėjimo proceso rezultatai yra negalutiniai ir galimas finansinis neatitikties poveikis viršija tam tikrą ribą.

Jeigu dėl to sumažėja apsilankymų vietoje skaičius, sumažėja ūkininkui tenkanti našta ir mokėjimo agentūros išlaidos.

Naujos nariu patobulinimo technologijos Kiek dydziu yra narys

Neseniai atlikto tyrimo duomenimis 6automatizavimas, skaitmeninimas ir naujos valdymo bei kontrolės technologijos gali padėti sumažinti BŽŪP administravimo išlaidas. Jeigu naudojant palydovus apsilankymai vietoje reikš, kad yra tikrinami ūkiai, kurie veikiausiai neatitinka reikalavimų, apsilankymų vietoje efektyvumas padidės. Informavimo ūkio valdyme gerinimas 19 Taikant patikrų vykdant stebėjimą metodą, gaunami duomenys, kurie yra naudingi pažangiam ūkininkavimui kai naudojant šiuolaikines technologijas siekiama padidinti žemės ūkio produktų kiekį ir kokybę.

ATSAKINGUMAS

Tai ūkininkams gali duoti ekonominės naudos. Pavyzdžiui, palydovinės nuotraukos gali suteikti informacijos apie dirvožemyje esantį azoto kiekį ar sausros poveikį, o tai galėtų optimizuoti trąšų naudojimą ar drėkinimą, sumažinant ūkininkų išlaidas ir žemės ūkio veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

Audito apimtis ir metodas 20 Audito metu tikrinome, ar Komisija ir valstybės narės ėmėsi pakankamų veiksmų, kad būtų pasinaudota galimais naujų vaizdo technologijų pranašumais BŽŪP stebėjimo srityje. Visų pirma vertinome, ar Komisija veiksmingai skatino plačiai taikyti šias naujas technologijas ir ar valstybės narės ėmėsi tinkamų veiksmų joms diegti.

Skaitmeninės technologijos suteikia galimybių tobulinti mokymąsi ir mokymą. Tačiau prasmingas šių technologijų taikymas mokyklose vis dar kelia keblumų, nes vien dėl to, kad mokyklos turi skaitmeninę įrangą, mokinių mokymosi pasiekimai netampa geresni.

Taip pat siekėme nustatyti gerosios praktikos naudojant naujas technologijas BŽŪP stebėjimui pavyzdžius ir išsiaiškinti, kokios kliūtys trukdo jas diegti plačiau. Pažangos, padarytos naudojant naujas vaizdo technologijas, įvertinimas yra itin aktualus šiuo metu, nes mūsų audito rezultatai galėtų būti pritaikyti BŽŪP laikotarpiui po m.

2 proc. parama

Didesnis naujų technologijų BŽŪP stebėjimui naudojimas gali turėti įtakos audito metodui, kurį nacionalinės ir ES audito įstaigos taikys ateityje. Apklausoje buvo užduodami klausimai apie naujų vaizdo technologijų naudojimą, pažangą įgyvendinant patikrų vykdant stebėjimą metodą ir nustatytus uždavinius rengiantis BŽŪP laikotarpiui po m.

Naujos nariu patobulinimo technologijos Kas yra maloniausias narys

Pastabos Komisija rėmė naujų technologijų naudojimą 23 Komisija įvertino naujas vaizdo technologijas kaip teikiančias didelę naudą didinant BŽŪP stebėjimo efektyvumą žr. Tikrinome, ar Komisija ėmėsi pakankamų priemonių, kad ši nauda būtų realizuota, t.

„SELFIE“ – nauja technologinė priemonė mokyklų pažangai

Patikrų vykdant stebėjimą teisinė sistema tapo aiškesnė 24 Remiantis mūsų apklausos rezultatais, maždaug du penktadaliai mokėjimo agentūrų mano, kad pagal m. Komisija padarė išvadą, kad reikia išsamesnio paaiškinimo, ir iš dalies pakeitė teisinę sistemą, taikytiną paraiškų teikimo metais 7.

Priešingai nei atliekant įprastas patikras, kur yra numatytos išsamios patikrų vietoje ar nuotolinio stebėjimo būdu atliekamų patikrų taisyklės, patikrų vykdant stebėjimą atveju tokių taisyklių nėra.

Todėl mokėjimo agentūroms nerimą kelia tai, kad Komisija gali vėliau kvestionuoti jų metodiką bei priimtus sprendimus ir taikyti finansines pataisas. Nors mokėjimo agentūros su JRC ekspertais aptarė tam tikrus techninius aspektus, Komisija metodikų nepatvirtino ir neplanuoja to daryti.

Account Options

Tokio tipo klaida gali lemti permoką, o tai daro aiškų poveikį ES biudžetui. Komisija tikisi, kad sistemoms tobulėjant ji šią ribą galės sumažinti. Tvirta kokybės vertinimo sistema galėtų suteikti vertingos informacijos mokėjimo agentūroms, įgyvendinančioms patikrų vykdant stebėjimą sistemą, ir kartu sumažinti finansinių pataisų riziką.

Komisija tokią kokybės vertinimo sistemą nustatė ŽSIS, pagal kurią valstybės narės privalėjo kasmet tikrinti jos kokybę ir prireikus imtis taisomųjų veiksmų. Nors savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. Bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų institucijomis kuriami nauji, žiniomis grįsti produktai ir technologijos, pvz.

Europos mastu žvelgiant bendrai į fotonikos ir inžinerinį sektorius iš didelio poveikio technologijų pusės matoma dviguba nauda.

Kitos naujienos

Tačiau dar svarbiau, kad fotonika, kaip didelio poveikio technologija, tai pat padeda kitiems gamybiniams sektoriams modernizuotis ir konkuruoti globalioje rinkoje. Skaitmenizuojantis gamybai, lazerinių technologijų poreikis pramonėje nuolat auga, todėl atsiranda sąlygos ir naujos technologinės nišos klasterio aplinkoje kurtis naujoms įmonėms fotonikos ir inžinerijos srityse.

Dijkstra, ClusterFY projekto vadovė. Konsorciumas sujungia šešis klasterius iš penkių pažangių ir sparčiai augančių Europos Sąjungos šalių, atstovaujančius apie įmonių ir mokslo ir tyrimų institucijų iš medicinos, biotechnologijų ir fotonikos sektorių. Projekto metu bus žvalgomos tikslinės eksporto rinkos — Australija, Japonija, JAV, Pietų Korėja, Malaizija, Izraelis, Kanada, renkama Europos įmonėms aktuali informacija apie šių rinkų poreikius, kuriami nauji verslo ryšiai, dalinamasi įėjimo į naujas rinkas patirtimi, steigiamos įmonių atstovybės, pristatomi Europos įmonių produktai ir realizuojami verslo pasiūlymai.

Naujos nariu patobulinimo technologijos Dideliu varpos dydziu nuotraukos