Koks storio normos narys. Kas turi įtakos dydis lytinio organo paaugliai

Ieškovė cinko , tonos trūkumą ir patirtos žalos dydį įrodinėjo, be kita ko, remdamasi atliktos inventorizacijos dokumentais atlikus m. Tai yra pagrindas naikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje iš atsakovo priteista ieškovei žalos atlyginimas už 81, tonos cinko trūkumą CPK straipsnio 2 dalies 1 punktas, straipsnio 3 dalis. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai išskyrus įstatyme nustatytas išimtis , priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis , žala nuostoliai CK 6. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 11Dėl bendrovės vadovo atsakomybės rūšies, civilinės atsakomybės ir materialinės atsakomybės taikymo atvejų atribojimo Ieškovė kasaciniame skunde kelia teisės klausimą dėl bendrovės vadovo atsakomybės rūšies kvalifikavimo.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 7 Klaipėdos apygardos teismas m. Teismas taikė darbuotojo materialinę atsakomybę reglamentuojančias Lietuvos Respublikos darbo kodekso toliau — ir DK normas— straipsniai ir sprendė, jog ieškovė neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio.

Teismas nustatė, kad ieškovė yra AB Vakarų laivų gamyklos patronuojamoji įmonė, ji savarankiškos buhalterinės apskaitos netvarkė. Gamyboje naudoto cinko apskaita įmonės finansiniuose dokumentuose buvo atliekama pagal atsakovo įsakymais patvirtintus normatyvus, suderintus su AB Vakarų laivų gamykla.

Atsakovas siūlė patikslinti normatyvus, atsižvelgiant į faktinį sunaudojamo cinko kiekį, t. Ieškovės gamybos procese naudojamo cinko ir cinkuojamų detalių apskaitą tvarkė ieškovės akcininkė AB Vakarų laivų gamykla. Teismas nenustatė, kad ieškovės nurodomą trūkstamą cinko kiekį atsakovas pasisavino ar cinkavo įmonėje į apskaitą neįtrauktas detales. Teismas nenustatė tyčinės, nusikalstamos ar kitaip pasireiškusios neteisėtos atsakovo veiklos.

Teismas sprendė, kad trūkstamas cinko kiekis sudaro apie šešis krovininius automobilius, todėl ieškovė turėjo galimybę užfiksuoti išvežamo cinko kiekį, nes įmonės teritorija yra saugoma, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad Koks storio normos narys neteisingai nurodė cinkavimo vonios gylį, t.

Teismo vertinimu, vykdant Kaip padaryti, kad padidintumete seksualini nari. Įrodytas vonios išsigaubimas leido teismui padaryti išvadą, kad ieškovė netiksliai apskaičiavo cinko likutį vonioje, nes išsigaubimai taip pat užsipildė cinku.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, m. Kolegija nurodė, kad kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip jos valdymo organas išoriniuose santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus.

Tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t.

Medžiagų pristatymas iš tiekėjų ar kito sandėlio ir kontrolė apima vidinę įmonės resursų apskaitą, sudaro kasdienės bendrovės veiklos organizavimą. Tai nėra bendrovės vadovo atstovavimas įmonei, todėl dėl atsakovui taikytinos materialinės atsakomybės spręstina vadovaujantis DK nuostatomis.

Kolegija pažymėjo, kad pagal CK 2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo toliau — ir ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Remiantis ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 1 punkto nuostata, bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo toliau Koks storio normos narys BAĮ 21 straipsnyje nustatyta, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, taip pat už apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, atliekantis visas jo funkcijas ir vykdantis jo uždavinius.

Koks storio normos narys

Byloje nustatyta, kad buhalterinė apskaita, taip pat gauto ir sunaudoto cinko apskaita, buvo vykdoma atsakovo vadovo pateiktų pirminių dokumentų sąskaitų faktūrų, cinko nurašymo aktų pagrindu, todėl už teikiamų dokumentų tikrumą atsakingas atsakovas. Atsakovui, kaip patyrusiam vadovui, turėjo būti žinomos netinkamo dokumentų ir materialinių vertybių apskaitos tvarkymo vadovaujamoje įmonėje teisinės pasekmės.

Atsakovas nepaneigė Koks storio normos narys paties rašytinio paaiškinimo, rašyto po įmonėje nustatyto cinko trūkumo, kuriame jis prisipažino dar m. Ši aplinkybė įrodo atsakovo neteisėtus veiksmus, teikiant buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei aiškiai neteisingus pirminius duomenis.

Atsakovas paaiškinime pripažino, Penio dydzio gradavimas metų pradžioje trūkumas nemažėjo, realaus cinko ir atliekų nurašymo trūkumas nepakito, kad jis per inventorizacijas pateikdavo netikslius duomenis ir padėtis vis sunkėjo. Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, ar — m. Taigi iš esmės byloje nėra įrodymų, kad atsakovo patvirtinti cinko nurašymo normatyvai neatitiko realaus sunaudojamo cinko kiekio.

Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ėmėsi realių priemonių, užtikrinančių teisingą ir tinkamą sunaudojamų medžiagų kiekio apskaitą, inicijavo patikrinimus ar kitokiu būdu užtikrino tinkamą gauto ir sunaudoto cinko apskaitą.

Priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, byloje atliktos teismo ekspertizės akto išvados taip pat įrodo atsakovo neteisėtą veiką, t. Yra pagrindas pripažinti, kad bendrovės vadovas privalėjo veikti rūpestingai, atidžiai, kvalifikuotai ir tik bendrovės interesais, užtikrinti medžiagų apskaitą, tačiau šių pareigų nevykdė ir tokiu būdu atliko neteisėtą veiką. DK straipsnyje nustatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio kodekso straipsnyje.

Kolegija sprendė, kad šiuo atveju nėra sąlygų taikyti visišką materialinę atsakomybę, nes atsakovo tyčia neįrodyta. Nenustačius sąlygų taikyti visišką atsakovo atsakomybę, jis privalo atlyginti žalą, ne didesnę kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio DK straipsnis. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į kasacinius skundus teisiniai argumentai Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos Koks storio normos narys teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismai nepagrįstai atsakovo atsakomybės klausimą sprendė vadovaudamiesi darbo teisės normoms ir nurodydami, kad atsakovas savo, kaip bendrovės vadovo, pareigas netinkamai atliko veikdamas vidiniuose santykiuose.

Kaip padidinti narys 13 metų - Titan Gel

Teismai nevertino, ar atsakovo veiksmai yra laikytini fiduciarinių pareigų pažeidimu, už kurį taikytina civilinė atsakomybė. Teismų išvada, kad fiduciarinės pareigos yra taikytinos bendrovės vadovui veikiant tik išoriniuose santykiuose, prieštarauja CK nuostatoms, bendrovės valdymo organų narių pareigų prigimčiai ir Lietuvos teismų praktikai. Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje bendrovės vadovo atsakomybės klausimas dėl veiksmų, kurie buvo atlikti bendrovės vadovui veikiant tiek vidiniuose, tiek išoriniuose santykiuose, yra sprendžiamas pagal civilinės teisės nuostatas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Taigi, bylą nagrinėję teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos bendrovės vadovo atsakomybės taikymo klausimais ir netinkamai taikė bei aiškino materialiosios teisės normas. Nagrinėjamoje byloje atsakovo atsakomybės klausimas turi būti sprendžiamas pagal civilinės teisės normas, nes jo veiksmai neatitinka darbo sutartinių santykių pobūdžio.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, veikiantis bendrovės vardu, turintis teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, atsakantis už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų Koks storio normos narys ABĮ 37 straipsnis.

Varpos dydis paaugliai

Tai reiškia, kad nors bendrovės vadovą gali atšaukti jį paskyręs bendrovės organas, tačiau bendrovės vadovas nėra pavaldus jį išrinkusiam organui, jis bendrovės veiklą organizuoja ir sprendimus priima savarankiškai. Todėl bendrovės vadovo ir bendrovės santykiai neatitinka įprastų darbo santykių. Atsakovas nepateikė įrodymų, Koks storio normos narys paneigtų, kad cinko trūkumas susidarė jo naudojimo tinkamai neapskaitant bendrovės dokumentuose, jis taip pat neįrodė, kad užtikrino tinkamą sutarčių dėl cinko įsigijimo vykdymą, nes pats pripažino, kad, pagal cinko įsigijimo sutartį į bendrovės teritoriją atvežus cinką, pastebėjo 68 tonų cinko trūkumą, tačiau dėl to nesiėmė reikiamų veiksmų.

Tokie atsakovo veiksmai nulėmė bendrovės turto cinko sumažėjimą, todėl atsakovas privalo atlyginti žalą. Atsakovas pats pripažino žinojęs apie realų cinko trūkumą, tačiau jį slėpė, pateikdamas netikslius duomenis inventorizacijai, nurodė neteisingą cinkavimo vonios gylį, netinkamai apskaičiuodavo sunaudojamo cinko kiekį, neužtikrino tinkamos ir teisingos sunaudoto cinko apskaitos.

Dėl to ieškovė negavo tam tikros dalies pajamų, nes, naudojant daugiau cinko cinkavimo paslaugoms suteikti, turėjo būti taikomi didesni paslaugų įkainiai. Be to, šiais atsakovo veiksmais taip pat buvo iškraipomi duomenys apie bendrovės veiklos rodiklius, veiklos sąnaudas ir pelningumą, taip pat užkertamas kelias užtikrinti bendrovės veiklos veiksmingumą.

31984L0525

Taigi, nagrinėjamoje Koks storio normos narys konstatavus egzistuojančias visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, bendrovei turi būti priteisiama reikalaujama žalos atlyginimo suma, remiantis visiško žalos atlyginimo principu.

Atsiliepimu atsakovas prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: Pagal kasacinio teismo praktiką įmonės vadovui būdingi dvejopo pobūdžio teisiniai santykiai: 1 išoriniai santykiai — su trečiaisiais asmenimis; 2 vidiniai santykiai — su bendrove ir jos dalyviais akcininkais.

Šių teisinių santykių identifikavimas yra teisiškai reikšmingas, nes nuo to priklauso taikomos atsakomybės civilinės ar materialinės pagrindai. Bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl atsakovui taikytinos atsakomybės darbo teisės normų pagrindu, teisės taikymo klaidų nepadarė, nes ieškovės nurodoma žala kilo atsakovui veikiant vidiniuose santykiuose.

Ieškovės siūlomas atsakomybės modelis, kai įmonės vadovui būtų taikoma civilinė atsakomybė už fiduciarinių pareigų pažeidimą, net ir veikiant vidiniuose santykiuose, pažeistų įmonės vadovo, kaip darbuotojo, teises ir interesus, nes už bet kokį ekonomiškai nenaudingą sandorį jam kiltų civilinė atsakomybė.

Ieškovės nurodomose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose bylose faktinė ir teisinė situacija neatitinka nagrinėjamos bylos aplinkybių, todėl jose pateikti išaiškinimai nėra aktualūs.

Be to, kasacinio skundo argumentų dalis yra susijusi su fakto klausimais, o tai nėra kasacijos dalykas. Byloje Koks storio normos narys įrodyta, kad ieškovė patyrė žalos. Ieškinys yra grindžiamas patikrinimo metu nustatytu cinko trūkumu, kurį lėmė netinkamas sunaudoto cinko buhalterinis nurašymas.

Jokių duomenų apie cinko pasisavinimą ar iššvaistymą byloje nėra. Ieškovė neįrodė, kad cinkas buvo sunaudotas ne gamybos metu, todėl laikytina neįvykdžiusia procesinės pareigos įrodyti tiek žalos faktą, tiek jos dydį. Nesant žalos fakto, nėra pagrindo konstatuoti tyčinius atsakovo veiksmus. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė DK straipsnio 1 dalies 1 punkto bei straipsnio 1 dalies nuostatas dėl žalos, kaip materialinės atsakomybės sąlygos.

Tik nustačius realios žalos padarymo faktą analizuotinos kitos materialinės atsakomybės sąlygos neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir kt.

Ginčo esmė 5 Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių uždarosios akcinės bendrovės vadovo atsakomybę už bendrovei padarytą žalą, aiškinimo ir taikymo.

Pati ieškovė niekada neteigė, kad cinkas buvo neteisėtai pasisavintas ar iššvaistytas, ir tokių aplinkybių neįrodinėjo.

Dėl šios priežasties abejotina, ar materialinių vertybių sunaudojimas gamybos procese apskritai gali būti traktuojamas kaip žala, jeigu nenustatoma kokių nors tyčinių ir akivaizdžiai neekonomiškų medžiagų sunaudojimo atvejų. Medžiagų pereikvojimas yra visiškai savarankiškas materialinės atsakomybės atvejis, nustatytas DK straipsnio 1 dalies 2 punkte, tačiau tai nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas.

Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad cinko nurašymas neatitiko faktinio sunaudojimo, nebuvo vykdomi faktinio sunaudojimo svėrimai, apie netinkamus cinko nurašymo normatyvus nebuvo pakankamai aiškiai informuojama vadovybė ir t. Konstatavęs šiuos pažeidimus teismas priteisė ieškovei dalį žalos atlyginimo, nors neteisėti veiksmai savaime nereiškia žalos padarymo fakto. Netinkamas su apskaita susijusių pareigų vykdymas gali būti laikomas drausmės pažeidimu, gali būti keliamas asmens drausminės atsakomybės klausimas, tačiau ne kiekvienas darbo drausmės pažeidimas suponuoja darbuotojo materialinę atsakomybę.

Cinko trūkumas susidarė dėl netinkamo nurašymo normatyvo taikymo, o normatyvai Koks storio normos narys nustatomi derinant su patronuojančiosios bendrovės AB Vakarų laivų gamyklos ekonomikos padaliniais bei vadovybe Reglamento 2.

Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismo išvada apie neteisėtus atsakovo veiksmus tvarkant apskaitą neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

  • Byla 3K/ - eTeismai
  • Be padidinti dydžio genitalijas, atsiranda ir kitų svarbių hormonų pokyčiai: stiprinti plaukų augimą srityje kirkšnies ir ant veido; apvalinant srityje kapšelio; keitimas ilgio ir storio penio; formavimas yra ne kūne.
  • Какие вообще у них есть доказательства, что Танкадо действительно создал «Цифровую крепость».
  • Kaip padidinti savo peni Patarti
  • Поэтому от Хейла не потребовалось вообще никаких усилий: личные коды соответствовали первым пяти ударам по клавиатуре.
  • Padidinkite nario uzpildyma
  • Padidejes nario storis pries ir po jo

Augimas — iš aukštos berniukų varpos gali būti ilgesnis, bet skersmuo yra mažesnis. Paaugliai, kurie ne didesnis lyties organų storas ir trumpas. Sveikas maistas — nuo jauno atstovas stiprus grindys turi būti pilnavertis. Trūksta kokio nors produkto įtakos apskritai fizinio vystymosi vaiko ir jo pastoti organus.

Blogų įpročių — deja, piktnaudžiavimo rūkymu ir alkoholiu, būtinai įtakos augimas lytinio organo. Jei berniukas pradeda rūkyti 14 metų amžiaus, tai 17 metų, jis gali pamatyti, kad penis yra mažesnis vidutinio dydžio 0,5 žr. Specialistai Koks storio normos narys, kad tėvai privalo prižiūrėti, kaip vystosi organizmas paauglys. Mažus berniukus turėtų reguliariai vairuoti prie chirurgas, kuris laiku atlikus patologija.

Kuo anksčiau bus pastebėta problema, tuo didesnė tikimybė yra ta, kad ateityje vaikinas susiduria su tokiomis problemomis, kaip disfunkcija narį ar kompleksai dėl seksualinės dirvožemio. Kaip padidinti narys paauglių: populiariausi būdai Farmacijos kompanijos aktyviai skatinti priemonės, leidžiančios padidinti lyties organų žr. Skersmuo taip pat galite ištaisyti. Žinoma, tokie vaistai yra laikinas efektas.

In vivo varpos auga tik iki 21 metų. Šis faktas nustatytas, jei daugiau nėra paveikti organas vaistų ar ne tai įgyvendinti, tai galima tikėtis, kad šortai pasirodyti aparatas, kaip mes žvaigždės suaugusiųjų kino. Atstovai šią profesiją mėgsta naudoti heli ir įvairūs purškalai, kad padidinti kraujotaką srityje kirkšnies ir dėl to vyksta padidinti varpos dydžio.

Į jauni amžiaus tokie eksperimentai draudžiama.

Koks storio normos narys

Jaunimui galima pailginti lyties organų naudojant šias procedūras: siurblio veikia sąskaita skirtumas spaudimas; plėstuvai — populiariausi įrenginiai, kurie atsirado per ilgą laiką.

Žinoma, per tą laikotarpį jie atrodė paprasta, bet esmė liko — dėl vykdyti tempimas vyksta ilgintuvas; fiziniai pratimai — yra treniruotės, kurios ištaisyti išmatavimai genitalijas; masturbacija — metodas yra prieštaringas, nes sexologists mano, kad paauglystėje savęs patenkinimas gali baigtis problemų ateityje.

Šis būdas tinka vyrams, kurie reguliariai turi subaru kontaktą su moterimis. Padidinti narys paauglystėje naudojant šiuos metodus galima 0, rasite Kartais būtent šio atstumas trūksta vyrams jaustis tikraisiais supermenus miegamajame.

Plėstuvas ir siurblio Paauglių nereikia stipriai manau, kad apie mažame dydžio lytinio organo. Žinoma, jei penis mažiau vidutinių matmenys, tai reikia eiti pas specialistus. Su negu septyniolika metų galima imtis, kai kurie metodai, kurie leis ateityje jaustis užtikrintai į postą su lady. Plėstuvas — prietaisas, padidinti organas, sąskaita tempimo jo audinių. Jei jį nuolat dėvi, jis gali išprovokuoti atgaminti ląstelių odos padengti, tai padeda tempimas ilgio ir pločio.

Siurblio duoda laikiną rezultatą. Tačiau ekspertai teigia, kad ilgai naudojant būtinai sukelti padidinti ilgio ir pločio. Į paauglys sėkme oda pasitrauks greitai atsinaujinti, dėl to jis lengvai žuvo. Jei 18 metų pradėti naudoti siurblio, tas narys bus daugiau žr.

Masažai ir mankšta Lyties organų paauglys galite padidinti naudodami treniruotes. Reguliariai varpos tempimas bus prailginta į ieškokite Jei kiekvieną dieną masažas narys metu erekciją, rezultatas bus pastebimas per mėnesį. Judėjimas daroma iš apačios į viršų — jis atidžiai reikia atlikti ranka nuo pamatų iki galvutės. Specialistai teigia, kad šis veiksmas šiek tiek padaryti skausmingas. Koks storio normos narys

EUR-Lex - L - LT

Jelcing — seniausias technologija, leidžianti padidinti varpos ilgį. Traukiant lytinio organo, kai pagalbos krovinius reikia daryti kiekvieną dieną minučių. Jei reikia skirti mažiau laiko, o rezultato nebus. Pratimas atliekamas į valstybės narės, kuri yra unexcited būklės. Jei perkrovos organas, tada gali kilti problemų su skirtumas audinių ar kraujagyslių tinklą. Į jauni amžiaus žala atsitikti dėl nepatyrimu ir pernelyg didelės įtampos.

Stiprio tempiant vertė negali būti mažesnė nei Rm. Tempimo bandymu nustatytas takumo įtempis turi atitikti baliono skaičiavimams naudojamą 1.

O kaip pati operacija? Chirurgijoje privačios klinikos vis dažniau reklamuojama paslaugos guide būdo padidinti lytinio organo.

Žinoma, jaunimui reikėtų rinktis saugų metodai korekcijos organo — plėstuvas ir masažas. Chirurgijoje įsikišimo nėra darys vaikinai, kurie ne kenčia nuo patologija ir akivaizdžių defektų, kuriuos reikia sudėtingas manipuliacijas su skalpelis.

Ledo storis ant vandens telkinių - - Žvejo Tribūna

Net tėvų prašymu tokie veiksmai nėra atliekami tik vieną pageidavimą paciento. Mėginys, lenkiamas į vidų Koks storio normos narys šerdį, neturi trūkti, kol bandinio vidiniai kraštai yra ne toliau vienas nuo kito nei šerdies skersmuo žr. III priedo brėžinį. Mėginių smūginis bandymas turi būti daromas pagal Europos normos 45—63 reikalavimus. Smūginis stipris turi būti matuojamas esant — 20 ºC temperatūrai. Įpjova turi būti statmena baliono sienelių paviršiams. Smūginiam bandymui naudojami mėginiai negali būti tiesinami ir šeši mėginio paviršiai turi būti mechaniškai apdirbti, bet tik tiek, kad būtų lygūs.

Bandymo sąlygos Bandomieji balionai privalo būti paženklinti, kaip nurodyta 6 punkte. Hidraulinis slėginis suardymo bandymas turi būti daromas dviem nuosekliais etapais, naudojant bandymo įrenginį, kuris leidžia tolygiai didinti slėgį balione tol, kol balionas suyra, ir užrašant slėgio priklausomybės nuo laiko kreivę.

Bandymas privalo būti daromas esant kambario temperatūrai. Bandymo pirmojo etapo metu slėgis turi būti tolygiai didinamas tol, kol prasideda plastiškoji deformacija. Prasidėjus plastiškajai deformacijai antrasis etapasslėgio kitimo sparta turi būti perpus ar dar mažesnė nei pirmojo etapo metu ir palaikoma pastovi, kol balionas suyra.

Bandymo rezultatų aiškinimas 3.

Koks storio normos narys

Slėginio suardymo bandymo rezultatų aiškinimą turi Koks storio normos narys - slėgio ir laiko kreivės nagrinėjimas, siekiant nustatyti suardymo slėgį, - trūkio ir jo kraštų formos tyrimas, - patikrinimas, ar baliono pagrindas neišsilenkė į kitą pusę, bandant įgaubto pagrindo balioną. Darant suardymo bandymą, balionas neturi suirti į skeveldras. Pagrindinis įtrūkis negali būti trapus, t.

Trūkis priimtinas tik tada, jeigu atitinka šias sąlygas: 1. Tačiau leidžiama, kad d punkte išdėstytos sąlygos nebūtų laikomasi, kai: a viršūnė yra kūgio formos arba pagrindas išgaubtas ir trūkis neišplinta į baliono dalis, kurių skersmuo 0,75 karto mažesnis už vardinį išorinį baliono skersmenį; b pagrindas įgaubtas ir nuotolis tarp tolimiausiojo trūkio taško ir baliono pagrindo plokštumos yra 5 kartus didesnis už "a" storį; 2. Įtrūkis neturi atskleisti jokio akivaizdaus metalo defekto.

Bandomieji balionai privalo būti paženklinti, kaip nurodyta 6 punkte.