Nario dydis ir jo pletra

Nuotoline tvarka organizuojant Susirinkimą, Susirinkimo metu atvirai balsuojama darbotvarkės klausimais. Asociacijos pajamų šaltiniai: 9. Prašymas registruojamas Asociacijos administracijoje; 2. Rekonstrukcijos atveju mokama nuo padidėjusio ploto. Tuo atveju, jeigu Susirinkimo organizatoriui iškilo abejonių dėl Susirinkimo dalyvio tapatybės, Susirinkimo organizatorius gali naudoti papildomas priemones tapatybei nustatyti — paprašyti dalyvio elektroniniu parašu pasirašyti dalyvių registravimo sąrašą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: Teisės akto statusas: Galiojantis Redakcijos 25 straipsnis.

Kolegijos nario darbo apmokėjimas 1. Už darbo laiką atliekant Kolegijos nario pareigas Kolegijos nariui išskyrus Kolegijos nariu esantį savivaldybės merą ir ne visuomeniniais pagrindais dirbantį mero pavaduotoją mokamas atlyginimas iš Vidaus reikalų ministerijai regiono plėtros tarybų veiklai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, kai Kolegijos nario pareigų atlikimas yra neatsiejamai susijęs su šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1—8 ir 11 punktuose nustatytų regiono plėtros tarybos funkcijų atlikimu.

Savivaldybė

Kolegijos nario darbo laikas apskaičiuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Atlyginimą Kolegijos nariui moka regiono plėtros taryba.

Nario dydis ir jo pletra Nario dydis 24 metai

Už darbo laiką atliekant Kolegijos nario pareigas išskyrus Kolegijos nariu esantį savivaldybės merą ir ne visuomeniniais pagrindais dirbantį mero pavaduotojąkurios nėra susijusios su šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1—8 ir 11 punktuose nustatytų regiono plėtros tarybos funkcijų atlikimu, Kolegijos nariui gali būti mokamas atlyginimas iš šio įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų regiono plėtros tarybos lėšų, jeigu regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas taip nusprendžia.

Kolegijos nariui mokėtinas atlyginimas apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, įskaitant individualias įmones, dydį regione, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką atliekant Kolegijos nario pareigas. Kolegijos pirmininkui ir jo pavaduotojui, kai jis nesant Kolegijos pirmininko atlieka jo pareigas, atlyginimas už laiką, praleistą Kolegijos posėdžiuose ir jiems rengiantis, papildomai mokama 30 procentų faktiškai apskaičiuoto Kolegijos nario atlyginimo už kiekvieną Kolegijos posėdį.

Iki šiol Vilniuje NT objektų plėtotojai savarankiškai įrengdavo infrastruktūrą ir jiems būdavo taikomas nedidelis socialinės infrastruktūros mokestis.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtinos valstybės biudžeto lėšos apskaičiuojamos ir regionų plėtros taryboms skiriamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kolegijos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo už darbą Kolegijoje, Kolegijos darbo Nario dydis ir jo pletra nustatyta tvarka pateikdamas prašymą administracijos direktoriui dėl Kolegijos nario pareigų atlikimo neatlygintinai tai yra visuomeniniais pagrindais.

Nario dydis ir jo pletra Vyru ir ju nuotrauku narys

Tokį prašymą pateikusiam Kolegijos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Kolegijos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje tuo laiku, kai jis atlieka Kolegijos nario pareigas. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Nario dydis ir jo pletra Pasirengimas lyciu nariui didinti