Nario dydis ir turis

Tikėtasi, jog naujos sistemos įvedimas sutiktų mažiau pasipriešinimo nei vienos kurios šalies matų primetimas kitoms šalims. Pakuotojas arba importuotojas turi užtikrinti, kad fasuotos prekės atitiktų šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus. Vienas iš būdų užtikrinti, kad fasuoti produktai, kurių kiekiai išreiškiami tūrio vienetais, atitiktų matavimo ir kontrolės reikalavimus, — jų fasavimui naudoti Reglamento 4. Be to, Generalinė konferencija numatė nuolatinę organizacinę struktūrą, kuria remdamosi valstybių narių vyriausybės išvien veiks visais matavimo vienetų klausimais. Nustatant kitą periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį, atsižvelgiama į ankstesnių fasuoto produkto kiekio patikrinimų rezultatus, duomenis apie pakuotojui importuotojui paskirtas administracines nuobaudas už teisinės metrologijos reikalavimų, taikomų fasuotoms prekėms, pažeidimą, ir kompetentingos įstaigos, atlikusios fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą, rekomendacijas.

  1. Kokie dydziai vyrams ju nariai

Fasuotų prekių leistinųjų neigiamųjų paklaidų reikšmės, šio priedo 1 lentelėje nurodytos procentiniais dydžiais, suapvalinamos iki artimiausios gramo arba mililitro dešimtosios dalies.

Patarimai, kaip padidinti namu nari fasuotų prekių, atitinkančių šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus, turi būti šio priedo 5.

  • Fasuotų prekių leistinųjų neigiamųjų paklaidų reikšmės, šio priedo 1 lentelėje nurodytos procentiniais dydžiais, suapvalinamos iki artimiausios gramo arba mililitro dešimtosios dalies.

Pakuotojas arba importuotojas turi užtikrinti, kad fasuotos prekės atitiktų šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus. Už pakuotėje esančio produkto kiekio matavimą produkto kiekio tikrinimą prieš pakavimą arba patikrinimą produkto kiekio patikrinimą po pakavimo pagal masę ar tūrį atsako pakuotojas arba importuotojas.

Matavimai turi būti atliekami tinkamomis šioms operacijoms matavimo priemonėmis, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros.

Tais atvejais, kai kiekvienos fasuotos prekės faktinis produkto kiekis prieš pakavimą nematuojamas, pakuotojas, planuojantis fasuotas prekes ženklinti šio priedo 5.

Ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu pakuotojas įdiegia Reglamento 7 priede Nario dydis ir turis reikalavimus atitinkančią fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemą, Reglamento 6 priede nustatyta tvarka atlieka šios kontrolės sistemos įvertinimą ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia šio įvertinimo rezultatus, patvirtindamas, kad fasuoto produkto kiekio kontrolė, įskaitant šios kontrolės patikslinimus, kurių būtinumą pagrindė atliktas kontrolės sistemos įvertinimas, yra atliekama tinkamai ir tiksliai.

Nario dydis ir turis

Importuodamas šio priedo 5. Vienas iš būdų užtikrinti, kad fasuoti produktai, kurių kiekiai išreiškiami tūrio vienetais, atitiktų matavimo ir kontrolės reikalavimus, — jų fasavimui naudoti Reglamento 4.

Nario dydis ir turis

Siekiant užtikrinti fasuotų prekių, kurias planuojama ženklinti šio priedo 5. Esant neigiamiems fasuoto produkto kiekio patikrinimo rezultatams, paskirtoji įstaiga apie tai informuoja teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją. Pakuotojas arba importuotojas užtikrina, kad fasuotoms prekėms, ženklinamoms šio priedo 5.

Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, esant pakuotojo arba importuotojo prašymui ir pakartotinai atlikus fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą, gali nustatyti kitą, nei nurodytas šio priedo 15 punkte, periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį.

Nario dydis ir turis

Nustatant kitą periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį, atsižvelgiama į ankstesnių fasuoto produkto kiekio patikrinimų rezultatus, duomenis apie pakuotojui importuotojui paskirtas administracines nuobaudas už teisinės metrologijos reikalavimų, taikomų fasuotoms prekėms, pažeidimą, ir kompetentingos įstaigos, atlikusios fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą, rekomendacijas.

Kitas periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnis gali būti nustatomas Nario dydis ir turis fasuotoms prekėms, kurios šio priedo 5.

Nario dydis ir turis

Dokumentus, kurie turi būti pridedami prie pakuotojo arba importuotojo pateikiamo prašymo nustatyti kitą periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį, ir šio prašymo nagrinėjimo tvarką nustato teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija.